Regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015

In Nederland zijn er voor de heffing van inkomstenbelasting twee categorieën belastingplichtigen: binnenlands belastingplichtigen en buitenlands belastingplichtigen. Een binnenlands belastingplichtige is een natuurlijk persoon die in Nederland woont. Personen die in het buitenland wonen, maar in Nederland inkomen genieten, worden buitenlandse belastingplichtigen genoemd.

Tot 1 januari 2015 hebben buitenlandse belastingplichtigen de mogelijkheid om voor de inkomstenbelasting toch als binnenlands belastingplichtige behandeld te worden. Als men hiervoor kiest, heeft men recht op dezelfde heffingskortingen en aftrekposten als een in Nederland wonende persoon. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek op de in het buitenland gelegen woning. De hypotheekrenteaftrek kan namelijk veelal niet (volledig) benut worden in het woonland van de buitenlandse belastingplichtige, omdat deze persoon Nederlands inkomen geniet.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de keuzeregeling vervangen door een nieuwe regeling: de regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Buitenlandse belastingplichtigen hebben door deze nieuwe regeling alleen nog recht op Nederlandse heffingskortingen en aftrekposten wanneer zij aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De belastingplichtige woont in een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustasius of Saba;
  • Minimaal 90% van het wereldinkomen dient aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen te zijn;
  • De buitenlands belastingplichtige kan een door een buitenlandse belastingautoriteit opgestelde inkomensverklaring overleggen, waarin zijn niet-Nederlandse inkomen is opgenomen.

De Nederlandse Belastingdienst bepaalt of iemand aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet. Als een buitenlands belastingplichtige vermogen heeft in zijn woonland, voldoet hij al snel niet meer aan de 90%-eis. Een voorbeeld:

U heeft een eigen woning in België en u werkt in Nederland. Uw arbeidsinkomen bedraagt € 50.000, dit inkomen is volledig belast in Nederland. Daarnaast hebt u in totaal € 160.000 aan vermogen dat in België belast is. Volgens de Nederlandse regels bedraagt het fictieve inkomen uit dit vermogen 4% van € 160.000 (€ 6.400). Over dit inkomen betaalt u geen belasting in Nederland. Uw wereldinkomen bedraagt dan € 50.000 + € 6.400 = € 56.400. In dit geval is maar € 50.000 / € 56.400 = 88,7% van uw wereldinkomen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting onderworpen, waardoor u niet voldoet aan de 90%-eis.

Vanzelfsprekend vervalt het recht op de Nederlandse heffingskortingen en aftrekposten ook wanneer de gekwalificeerde buitenlands belastingplichtige deze tegemoetkomingen in het buitenland kan opvoeren.

De nieuwe kwalificatieregeling heeft ook gevolgen voor het fiscaal partnerschap van buitenlands belastingplichtigen. De nieuwe voorwaarden om als fiscaal partner te kunnen worden aangemerkt luiden als volgt:

  • Het afzonderlijke inkomen van beide partners is voor 90% of meer belast in Nederland; of
  • Het gezamenlijke inkomen is voor 90% of meer belast in Nederland.

Wanneer een partner die in het buitenland werkt niet meer als fiscaal partner kan worden aangemerkt, kunnen inkomensbestanddelen niet meer vrij worden toegerekend tussen de partners. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat partners gezamenlijk de helft van hun hypotheekrenteaftrek verliezen.

De kwalificatieregeling kan grote gevolgen hebben wanneer één van de partners of beide partners een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering in het buitenland ontvangen. Het pensioen of de uitkering is immers in het woonland belast en kan er toe leiden dat u niet meer voldoet aan de 90%-eis, en u dus niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige.

Onze medewerkers brengen de gevolgen van deze wetswijziging graag voor u in kaart.