Dienstverlening voor particulieren

Belastingaangiften

Aangifte inkomstenbelasting

Bij het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting houden we rekening met bijvoorbeeld aftrekbare ziektekosten, bijverdiensten, alimentaties, reisaftrek openbaar vervoer, uitgaven voor inkomensvoorzieningen, de kwalificerende buitenlandse belastingplicht vanaf 2015 en giften.

Aangifte erfbelasting

Wanneer u een erfenis ontvangt dient u in veel gevallen erfbelasting te betalen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene nalaat. Over een gedeelte van de erfenis hoeft u geen erfbelasting te betalen; de vrijstelling. Hoeveel erfbelasting u over het overige deel van de erfenis betaalt, hangt af van de totale waarde van de erfenis en uw relatie tot de overledene. De Belastingdienst stuurt u een aangiftebiljet dat u binnen een gestelde termijn dient in te leveren. De aangifte erfbelasting volgt op de laatste aangifte inkomstenbelasting van de overledene: het F-biljet.

Aangifte schenkbelasting

Vaak is het financieel interessant om bij leven een deel van uw vermogen te schenken. Meestal betaalt u over een dergelijke schenking schenkbelasting, maar er zijn ook mogelijkheden om een bedrag per jaar belastingvrij te schenken. De waarde van de schenking en de relatie tot de schenker bepalen de hoogte van het bedrag aan schenkbelasting dat betaald dient te worden. Als u schenkt binnen 180 dagen vóór uw overlijden, wordt dit door de Belastingdienst als een deel van de erfenis gezien en betaalt u hierover erfbelasting.

Zorginstellingen

Bewindvoering

Voor cliënten die ondersteund worden door een zorginstelling of verblijven in een zorginstelling verzorgen wij de verantwoording bewindvoering voor de Rechtbank. Wij controleren voor deze cliënten ook de berekening van de eigen bijdrage aan het CAK.

Eigen bijdrage CAK

Wanneer u bent opgenomen in een zorginstelling, zorg aan huis geniet of een persoonsgebonden budget ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Samen met u kunnen we bekijken of de hoogte van uw eigen bijdrage correct is berekend. Wanneer blijkt dat de hoogte van de eigen bijdrage onjuist berekend is, kan er een verzoek om aanpassing ingediend worden.

Overige diensten particulieren

Aanvraag toeslagen

Afhankelijk van uw levensfase en uw woon- en werksituatie heeft u mogelijk recht op toeslagen, zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of een kindgebonden budget. Op afspraak zoeken we graag voor u uit op welke toeslagen u recht heeft.

Advisering

Wij denken graag met onze cliënten mee. Zo kunnen we u bijvoorbeeld adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving omtrent uitkeringen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bij overlijden. Hierbij kunt u denken aan de volksverzekeringen (o.a. AOW, AnW, AWBZ), kinderbijslag, Wajong en de werknemersregelingen (o.a. WIA/WAO en WW). Daarnaast kunt u bij ons terecht voor een deskundig advies wanneer u bijvoorbeeld een tweede woning in Nederland of in het buitenland bezit.

Bezwaarschriften en beroepschriften

Als u het niet eens bent met een beslissing van een instantie kunt u bijna altijd bezwaar maken. Een bezwaar dient altijd binnen een bepaalde termijn te worden ingediend. Als u het ook niet eens bent met de uitspraak op een bezwaar, kunt u meestal een beroep instellen. Een beroepschrift dient u veelal in bij de Rechtbank. Bij het opstellen van bezwaarschriften en beroepschriften kunnen wij u ondersteunen en adviseren.

Voor alle werkzaamheden die te maken hebben met grensoverschrijdende woon- en/of werksituaties klikt u hier