Meldingsplicht buitenlandse rekeningen voor Belgische rijksinwoners

Meldingsformulier buitenlandse bankrekeningen Belgische rijksinwoners

Sinds aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) moet de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting de vermeldingen bevatten van het bestaan van buitenlandse rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders zijn gevoegd, houder zijn geweest tijdens het belastbaar tijdperk en van de landen waar deze rekeningen werden geopend.

Het aangifteformulier van de personenbelasting bevat de noodzakelijke rubrieken om het bestaan van buitenlandse rekeningen te vermelden en, vanaf 2015, om aan te geven dat de nummers van deze rekeningen meegedeeld werden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP).

Het koninklijk besluit dat de gegevens met betrekking tot de aan het CAP te melden buitenlandse rekeningen evenals de meldingswijze vastlegt, werd op 13 april 2015 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Als gevolg hiervan moeten, ten laatste op het zelfde ogenblik als het indienen van de inkomstenaangifte 2014 die het bestaan van buitenlandse rekeningen vermeldt, de rekeningnummers, de naam van de bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling en het (de) land(en) waar deze rekeningen werd(en) geopend, aan het CAP worden gemeld.

Door de Federale overheidsdienst Financiën werd een verklarende nota opgesteld met betrekking tot de gegevens die hetzij via elektronische weg hetzij op papier aan het CAP moeten gemeld worden. Deze verklarende nota vindt u hier.

Indien u bijkomende inlichtingen zou wensen over uw verplichtingen met betrekking tot de rekeningen die moeten gemeld worden, kan u steeds contact opnemen met het Contactcenter van de Federale overheidsdienst Financiën, dat als enige bevoegd is om op deze vragen te antwoorden, op het nummer 0257/257.57 (elke werkdag van 8u tot 17u).

Praktische modaliteiten voor de melding van buitenlandse rekeningen aan het CAP

Om aan uw meldingsplicht met betrekking tot uw buitenlandse rekeningen te voldoen en opdat de aangifte volledig en correct zou zijn, is het absoluut noodzakelijk dat u gebruik maakt van de verklarende nota die werd opgesteld door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, ongeacht de meldingswijze die u kiest, en dat u alle aangegeven bepalingen respecteert.

Uw melding kan als volgt gebeuren:

1. hetzij via elektronische weg.

Deze zal vanaf 26 mei 2015 beschikbaar zijn.

Ze zal u toelaten aan uw verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit de vermelding in uw belastingaangifte dat u in 2014 houder of medehouder bent van buitenlandse rekeningen en uit de uitnodiging die u zal toegestuurd worden in de loop van de maand mei 2015 door de FOD Financiën om de bestaande rekeningen uit 2011, 2012 en 2013 mee te delen. Om een efficiënte en beveiligde melding van uw gegevens met betrekking tot deze vier jaren aan het CAP te waarborgen, wordt u aangeraden dit communicatiekanaal te gebruiken.

2. hetzij schriftelijk door het standaard meldingsformulier te gebruiken dat door de FOD Financiën werd opgesteld en dat u:

ofwel kan downloaden:

Dit formulier kan onmiddellijk op het scherm worden ingevuld (hetgeen aangeraden wordt) en vervolgens worden afgedrukt

ofwel eerst afdrukt en vervolgens met de hand invult:

Het formulier kan dan enkel met de post verzonden worden aan het CAP op het hieronder vermeld adres.

ofwel bij het CAP kan aanvragen: hetzij via e-mail op het adres cap.pcc@nbb.be, hetzij schriftelijk op het hieronder vermeld adres.

Nationale Bank van België

Centraal aanspreekpunt

de Berlaimontlaan 14

1000 Brussel

LET OP:

• Wanneer meerdere belastingplichtigen samen één rekening hebben, moet elke medehouder deze informatie melden (let ook op rekeningen van kinderen!)

• Het meesturen van de gevraagde bijlagen bij het meldingsformulier