De laatste loodjes

Het jaar 2019 nadert zijn einde. Naast de gebruikelijke goede wensen voor 2020 kan ik u op de valreep toch nog enkele goede berichten meedelen.

De laatste loodjes

De regeling van de kwalificerende belastingplicht is gesneuveld.

Toen eind 2014 bekend werd, dat de kwalificerende belastingplicht zou worden ingevoerd, heb ik een paar artikelen hieraan gewijd, voor de laatste keer in Nieuwsbrief 2017-03. Mijns inziens was deze regeling onrechtvaardig en de zoveelste poging om NederBelgen en Grensarbeiders een hak te zetten op het gebied van het toestaan van belastingaftrek. Wiens wereldinkomen niet voor 90% of meer in Nederland belast was, had geen recht op het grootste deel van de aftrekposten. Bij 90% of meer had men recht op volledige aftrek van alle aftrekposten.

Ik heb toen aangegeven, hiertegen in beroep te gaan, zodra de mogelijkheid zich zou aandienen. Momenteel heb ik twee rechtszaken lopen, maar intussen heeft de rechter een handje geholpen. Op 3 december was er een uitspraak en deze werd op 13 december gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling gaat weliswaar niet helemaal van de baan, maar is nu veel rechtvaardiger geworden. (Publicatie Staatscourant)

Voortaan is de pro-rata regeling van toepassing. Dit wil zeggen, dat alle aftrekposten mogen worden toegepast voor hetzelfde percentage als het in Nederland belaste inkomen. Hier kan ik mee leven.

Het besluit treedt in werking met ingang van 14 december 2019 met terugwerkende kracht tot en met 09 februari 2017. Als de aanslagen over deze jaren nog niet zijn afgewerkt, dan wel de definitieve aanslagen niet ouder zijn dan 6 weken, kunt u hiertegen nog bezwaar maken. Is de termijn voor het indienen van een bezwaar verlopen, dan zal de belastingdienst een bezwaar waarschijnlijk afwijzen. Wel is er altijd een mogelijkheid om een ambtshalve correctie aan te vragen. Heeft u over deze jaren geen aangifte gedaan, dan kunt u dat nog tot 5 jaar na dato.

In de eerste week van januari 2020 heb ik overleg met de belastingdienst en zal ik trachten deze uitspraak dan ook ter tafel te brengen. Het kan mijns inziens niet zo zijn, dat de belastingdienst telkenmale regelingen invoert, welke nadien afgeschoten worden en belastingplichtigen geen kans op rechtzettingen krijgen, terwijl de belastingdienst er telkens mee weg komt. Ik houd u van de voortgang op de hoogte. Hoe deze uitspraak in de toekomst evolueert, zal volgend jaar wel blijken. Software, dus ook van de belastingdienst zal met terugwerkende kracht moeten worden aangepast.

Home-Office en buitenlandse gewerkte dagen.

Werknemers verrichten hun arbeid steeds vaker enkele dagen per week vanuit thuis, home-office dagen genaamd. Bij grensoverschrijdende werksituaties (in het buitenland gewerkte dagen) heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en mogelijk ook voor de sociale verzekeringen. Let erop dat alle gegevens inclusief een werkgeversverklaring onmisbaar zijn om de fiscale wetgeving van alle betrokken landen correct toe te kunnen passen.

Geen recht op inkomstenbelastingsdeel in de algemene heffingskorting.

Per 1 januari 2019 werd het verboden om het aandeel inkomstenbelasting in de algemene heffingskorting toe te passen, wanneer men niet in Nederland woonde. Dat dit strijdig is met de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag, wist de belastingdienst medio 2018 al.

Er werd in oktober 2018 een ministeriële goedkeuring uitgevaardigd, dat betrokkenen konden aangeven gelijk behandeld te willen worden als in Nederland woonachtige belastingplichtigen. Er waren 2 manieren waarop de aanspraak op dit deel van de korting ontvangen kan worden. Via de Belastingdienst of toch via de werkgever. In 2019 was de salarissoftware van de meeste werkgevers hierop niet aangepast, waardoor ze hier geen rekening mee konden houden. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2020 weer afgeschaft. Via de Belastingdienst kan men dit deel van de heffingskorting terug vragen met een aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Hoeft u over 2019 geen aangifte in te dienen, controleer dan of u mogelijke toch recht heeft op een teruggave.

Aangifte inkomstenbelasting 2018 en 2019

Indien er voor u nog een aangifte over 2018 gedaan moet worden, willen wij u vriendelijk verzoeken om de stukken in januari 2020 aan te leveren of hiervoor een afspraak te maken. Voor de aangifte van 2019 kunt u nu al via de website of telefonisch een afspraak inplannen.

Goede doelen.

Giften aan goede doelen, leveren vaak een belastingteruggave op. Of het geld, wat u schenkt wel terecht komt en gebruikt wordt voor het doel wat u voor ogen heeft, is niet altijd te achterhalen.

Sinds kort zet ik mij persoonlijk in voor een goed doel, waaraan ik tevens een hobby beleef:

Animal in Need. Deze stichting zet zich in voor opvang van dieren in Spanje en herplaatsing in België, Nederland en Duitsland. U kunt deze stichting financieel steunen, wat tevens fiscaal aftrekbaar is. Of nog beter, als u op zoek bent naar een huisdier, kijk eens op de site: www.animalinneed.com en vooral de rubriek “Honden in (of binnenkort in) Nederland en België” en overweeg of u niet beter een huisdier kunt adopteren, dan er een van een (brood)fokker te kopen. Voor de kosten hoeft u het zeker niet te laten. U kunt zich ook aanmelden als opvanggezin voor een of meer van deze dieren.

Voor vragen, inlichtingen, of aanmeldingen als opvanggezin in België kunt u terecht bij:

Carla Iemants tel. 0032 14 62 45 72 of 0032 486 40 24 42 of per mail iemca@outlook.com

2020

Tot slot wens ik u samen met ons team het beste voor het komende jaar, maar bovenal een goede gezondheid. Mocht u overwegen om in 2020 met vakantie te gaan in Oostenrijk, kijk eens op onze site: www.uttendorf-sonnrain.at Klanten van ons kantoor krijgen 25% korting en dieren zijn toegestaan zonder extra kosten.

Met vriendelijke groet,

Administratiekantoor van Limpt Reusel

Directie en medewerksters.