Nieuwsbrief 2017 nr .03

Wijzigingen en voortgang binnen Kantoor van Limpt.

Wie in 2017 via onze website een afspraak heeft willen inplannen, is het waarschijnlijk opgevallen dat enkele namen niet meer voorkomen op de lijst van medewerk(st)ers, waarmee online een afspraak kon worden gemaakt. Wees niet ongerust. De specialisten voor Nederland en België werken nog steeds op ons kantoor. Veel administratiekantoren in de grensstreek maken gebruik van onze expertise met betrekking tot deze werkzaamheden, in plaats van zich hier zelf aan te wagen.

Omdat een aantal klanten niet meer weet hoe het precies zit door mails, berichten via sociale media, brieven, telefoontjes en advertenties in regionale blaadjes, herhaal ik nogmaals mijn bericht uit de vorige nieuwsbrief: “Ons kantoor heeft vanaf 01-01-2017 alle contact verbroken met Adviesbureau Kempenhulp, omdat ze geen toegevoegde waarde heeft. Alle kennis is op ons kantoor aanwezig.”

Door interne en externe opleidingen zijn Linda Rossiau en Shalina van Limpt aan de lijst toegevoegd.

Op 10 mei is Fadime Cesur opnieuw in dienst getreden. Naast Nederlandse en Belgische aangiften verzorgt zij tevens Nederlandse en Belgische successieaangiften.

Door deze uitbreidingen, hebben wij de tijdelijke klantenstop van 2016 weer op kunnen heffen.

Op 8 augustus is Linda van Ruiten - van de Moosdijk bevallen van een zoontje. Moeder en kind maken het goed. Linda neemt haar taak als telefoniste met ingang van 1 november weer op.

Kwalificerende Belastingplicht mogelijk gesneuveld?

Per 1 januari 2015 is de regeling kwalificerende belastingplicht ingevoerd. De Belastingdienst was er stellig van overtuigd, dat deze regeling waterdicht was op grond van het Arrest Schumacker.

Tot 23 februari 2017..... Toen deed het Europees Hof in de zaak C-283/15 de uitspraak, dat aftrek wél is toegestaan in de verhouding tot het in Nederland verdiende inkomen en niet als meer dan 90% in Nederland belast is. Over vermogen is niet gerept, waardoor de inkomensverklaring in verreweg de meeste gevallen een NIHIL-verklaring wordt. De Nederlandse Hoge Raad had in de zaak 13-03468 prejudiciële vragen gesteld. De Hoge Raad heeft op 12 mei 2017 het advies van het Europees Hof overgenomen. Aftrek is alleen toegestaan naar rato van het in Nederland verdiende inkomen.

Daarom heb ik de Belastingdienst vragen gesteld en heb recentelijk bericht gekregen. Men is van mening dat deze uitspraak niet opgaat voor de niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en handhaaft voorlopig de regeling. De Belastingdienst stelt dat zij enkel de wettelijk regels uitvoert, maar ze niet maakt. Er zal overleg plaatsvinden tussen de belastingdienst en het ministerie, maar ik heb niet de indruk, dat er serieus naar gekeken gaat worden. Wel kunnen belastingplichtigen die het daar niet mee eens zijn, bezwaar maken en in beroep gaan. Totdat de rechter hierover oordeelt, blijft de regeling gehandhaafd, inclusief de inkomensverklaring. Ik heb op 3 november mijn eerste zaak.

Een van mijn standpunten is: Gezinnen die in Nederland wonen en waarvan één partner in België werkt, kunnen de aftrek van hypotheekrente en andere aftrekposten 100% overdragen aan de in Nederland werkende partner en een uitspraak van het Europees Hof geldt voor iedereen.

Is de AOW-uitkering nu wél of niet belast in België?

Na 14 jaar procederen is er eindelijk duidelijkheid omtrent de vraag hoe België hiermee omgaat.

Wat is namelijk het geval? In België is pensioen alleen fiscaal belast als het voorkomt uit arbeid. Omdat de Nederlandse AOW opgebouwd wordt naar rato van het aantal jaren dat men in Nederland gewoond heeft en na emigratie, nog in Nederland heeft gewerkt, schuilde hierin het probleem. Belgische rechters oordeelden dat de tijd dat men in Nederland gewerkt heeft ook meetelt in de vraag of de AOW voortkomt uit arbeid. En als er ook maar een keer gewerkt was, werd de volledige AOW-uitkering besmet verklaard en mocht België de AOW belasten als wettelijk pensioen. Nu heeft het hoogste wetgevende orgaan in mei 2017 de knoop doorgehakt. AOW die u opgebouwd heeft in de periode dat u studeerde, of als huisvrouw niet in loondienst gewerkt heeft, of als meewerkend kind of partner in de onderneming van uw ouders of uw partner gewerkt heeft, of vrijwillig verzekerd geweest bent, wordt voortaan vrijgesteld. U moet zelf wel kunnen aantonen welke jaren vrijgesteld zijn. Het UWV kan een verklaring verstrekken welke jaren u gewerkt heeft vanaf 01-01-1998. Het SVB welke jaren u vrijwillig verzekerd geweest bent. De periode vóór 1998 kunt u opvragen bij de pensioenfondsen waarbij u aangesloten bent of was, of bij de werkgevers waar u gewerkt heeft.

Daarna is het gewoon een rekensom. Let wel op; uw eigen verklaring telt niet.

Tijdsevenredige heffingskortingen mogelijk niet toegestaan.

Wie in Nederland woont en werkt, heeft recht op alle voor hem/haar van toepassing zijnde kortingen ook al heeft deze belastingplichtige slechts een deel van het jaar gewerkt. Maar wie buiten Nederland woont en niet het hele jaar in Nederland werkte, heeft slechts recht op aftrek naar tijdsgelang, pro-rata regeling genoemd. De Hoge Raad heeft in de zaak 15-04545 préjudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof. Ik houd u van de ontwikkelingen in deze zaak op de hoogte.

Aftrek voor kinderen ten laste in Nederland en België.

Zowel in Nederland als in België krijgen gezinnen met kinderen ten laste een fiscale compensatie. Nederland kent dit voordeel toe aan de partner met het laagste inkomen en België aan de partner met het hoogste inkomen. Wanneer binnen een gezin beide partners in hetzelfde land wonen en werken, krijgt één van de twee altijd het voordeel. Maar wanneer één van de partners in een ander land werkt, krijgt men ofwel twee keer voordeel, ofwel helemaal niets. Omdat dit onrechtvaardig is heeft de Vereniging voor Grensarbeiders hiertegen een procedure gevoerd tot het Europees Hof.

De Europese Rechter oordeelde in de zaak C-303/12 dat het woonland moet compenseren, als het werkland dat niet doet. Verreweg de meeste gedupeerden zijn woonachtig in België en omdat België maar geen komaf maakte, heeft de hoogste Belgische Rechter zich er mee bemoeid. Dit heeft geleid tot een toezegging van de Belgische Overheid, om bij de aanslag over het jaar 2016 de discriminatie op te heffen. Vanaf 01-04-2017 stond op Tax-on-Web vermeld, dat bij de eerstvolgende update deze regeling ingevoerd zou worden, maar dat is tot op heden nog altijd niet gebeurd.

We hebben veel hoop en een beetje vertrouwen, dat het ooit toch nog goed zal komen. Wanneer u bezwaar maakt tegen de jaren 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015, wordt uw bezwaar afgewezen, omdat de wetgeving nog niet is aangepast. Zodra de aanpassing er door is, zullen wij dat in een nieuwsbrief kenbaar maken en er gelijktijdig een voorbeeld van een bezwaarschrift bijdoen, wat u kunt downloaden en zelf invullen.

Conserverende aanslag in strijd met de goede trouw

Wie emigreert naar een land buiten Nederland, krijgt te maken met de conserverende aanslag. Dat wil zeggen, dat de Belastingdienst al een aanslag oplegt over alle rechten, verband houdende met pensioenen en lijfrenten. Deze aanslag hoeft u niet te betalen. Besluit u binnen 10 jaar om terug te keren naar Nederland en u heeft uw pensioenen of lijfrenten (deels) afgekocht, dan wordt de aanslag actief en moet u alsnog betalen. U wordt al gestraft voor feiten die u nog niet gepleegd heeft.

In de zaak 16-00619 oordeelde de Advocaat-Generaal dat het opleggen van een dergelijke aanslag in strijd is met de goede trouw. Andere landen krijgen dan geen heffingsrecht, waar zij op grond van de dubbel-belasting-verdragen wel recht op hebben. Behalve bij lijfrente-aanspraken, daar wordt het dan gezien als het terugnemen van premie-aftrek uit vorige perioden. Tot nu toe ben ik nog niet tegengekomen dat de conserverende aanslag betaald moest worden, omdat iedereen keurig de termijn van 10 jaar in acht heeft gehouden.

Samenwerking met Advocatenkantoor Jacobs

Met ingang van 1 juni 2017 zijn wij een samenwerking aangegaan met Advocatenkantoor Jacobs.

Dit Advocatenkantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht (ontslag, arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten), huurcontracten en incasso. Wanneer u vragen heeft over een van deze onderwerpen of u wordt geconfronteerd met ontslag, kunt u een afspraak maken bij ons op kantoor. Een afspraak kan gemaakt worden op telefoonnummer 0497-387102 of via mail op info@advocatenkantoorjacobs.nl Vanaf 1 oktober 2017 houdt de heer Jacobs elke donderdag voormiddag spreekuur op ons kantoor aan de Lange Voren 71 te Reusel.

Werkzaamheden door Kantoor van Limpt

U kunt bij ons terecht voor alle Nederlandse en Belgische aangiften inkomstenbelasting.

Maar hebt u vragen over sociale-, fiscale- en pensioenregelgevingen BE/NL, kindregelingen, lijfrenten, schenkingen, testamenten, etc. geef dat bij het maken van de afspraak aan. U wordt dan ingepland bij diegene die er het beste van op de hoogte is. Daar waar het kan en zinvol is, krijgt u van ons adviezen op het gebied van keuze van Zorgverzekeraar, eigen risico, laten aanpassen van hypotheektarieven, overdracht huis aan kinderen, etc.

Maak tijdig een afspraak en voorkom problemen

Voor Nederlandse aangiften hebben wij uitstel tot 1 mei 2018 en voor Belgische tot 26 oktober 2017. Wacht daarom niet tot het laatste moment om een afspraak te maken en voorkom teleurstellingen. Klanten die besluiten om hun aangiften elders te laten verzorgen, of dat voortaan zelf gaan doen, worden vóór aanvang van volgend kalenderjaar uit onze bestanden verwijderd. Daardoor zijn zij zelf verantwoordelijk voor het tijdig doen van de aangiften. Wij vragen niet langer uitstel voor hun aan.

In die situatie zijn wij ook niet aansprakelijk voor eventuele claims bij het te laat doen van aangifte. Klanten die vertrokken zijn, krijgen geen uitnodigingen meer voor het bijwonen van gratis lezingen.

Overig

Mensen met een ABP-pensioen, die in België wonen, hebben een brief gekregen dat men op grond van de bekende gegevens bij de belastingdienst, geen aangifte meer hoeft te doen. Tot op heden kregen nagenoeg al deze mensen belasting terug. Laat dus controleren of dit ook zo is

Wijzigt uw telefoonnummer, Gsm-nummer of email-adres, geeft het even door, bij voorkeur per mail aan onze dossierbeheerder op db@petervanlimpt.nl Zo blijft u ook de nieuwsbrieven ontvangen.


Wilt u deze winter nog of volgend jaar op vakantie gaan naar Oostenrijk? Wij verhuren ons huis en onze klanten krijgen 25% korting. Googel op www.uttendorf-sonnrain.at voor een fotoreportage.

Het huis is ingericht voor 8 volwassenen en het meenemen van honden is toegestaan.

Vakantiewoning