Nieuwsbrief 2017 nr .02

Hoe lang blijft Kantoor van Limpt nog bestaan?

Beeindiging samenwerking Adviesbureau Kempenhulp BVBA

In nieuwsbrieven worden nieuwe samenwerkingen vaak breed uitgemeten. Over het beeindigen van samenwerkingen wordt vaak wat geheimzinniger gedaan. Toch vinden wij het zinvol om u ervan op de hoogte te stellen, dat de samenwerking van ons kantoor met Adviesbureau Kempenhulp BVBA met ingang van 1 februari 2017 is beëindigd.

Een van de redenen hiervoor is, dat Kantoor Van Limpt de betreffende expertise ook zelf in huis heeft en de samenwerking derhalve geen echte meerwaarde meer voor Kantoor Van Limpt had.

Dit betekent, dat u als vanouds bij ons terecht kunt voor aangiften en adviezen inzake:

 • fiscale aangiften inkomstenbelasting in Nederland en België
 • sociale regelgeving en pensioenregelgeving in Nederland en België
 • kinderbijslagregelingen en kindregelingen in Nederland, België en Polen
 • split-salary, A-1 verklaringen, inkomensverklaringen, opgaven wereldinkomen
  (woonachtig in België)
 • verzoek vrijstelling loonheffing/ZVW bij pensioenen, lijfrenten en uitkeringen
  (woonachtig in België)
 • aangifte erfbelasting Nederland en België
 • wijzigingen adres en bankrekening, bij wonen buiten Nederland
 • vragen over aankoop en verkoop woning, testamenten, schenkingen, inkeerregelingen, enz.

Hoe lang gaat Kantoor van Limpt nog verder?

In juni 2017 hoop ik 65 jaar te worden. Een jaar later zou ik met pensioen kunnen gaan, maar omdat ik dit werk zo leuk vind en ik geen andere hobby’s heb dan Nederlandse en Belgische fiscaliteit, denk ik dat het nog heel lang gaat duren. Ik zal het maar eerlijk vertellen, ik kan de klanten, de collega’s en het werk eigenlijk niet missen. Dus als er linksom of rechtsom geruchten de kop opsteken, dat ik er mee ga stoppen, weet dan dat dit niet zo is. Actief blijven is dé manier om Alzheimer voor te blijven.

Wie moet aangifte doen in Nederland en België

in Nederland: Iedereen, die een verzoek ontvangen heeft, is verplicht aangifte inkomstenbelasting te doen. Woont u buiten Nederland en u bent verhuisd, informeer dan op 0031-555385385 of u aangifte moet doen. Moet u meer dan € 45 inkomstenbelasting betalen, of heeft u recht op toeslagen, dan moet u ook aangifte doen.

in België: Iedereen, die in België woont en ouder is dan 18 jaar, is verplicht aangifte te doen. U ontvangt begin mei de bekende bruine enveloppe. Hebt u echter een mandaat gegeven aan uw boekhouder, dan ontvangt u de bruine enveloppe niet meer, want dant doet uw boekhouder via Tax-on-Web aangifte.

Beurstax (B) over buitenlandse beleggingen.

Met ingang van 1 januari 2017 is voor inwoners van België de beurstaks, TOB genaamd, ofwel de Taks op Beursverrichtingen uitgebreid naar transakties die in het buitenland worden gedaan. Hebt u beleggingen bij buitenlandse banken of financiële instellingen in bepaalde effecten, dan bent u vanaf dit jaar daarover mogelijk ook beurstaks verschuldigd. De belasting bedraagt 0,09%, 0,27% of 1,32% en moet maandelijks achteraf worden aangegeven. Meer informatie kunt u krijgen bij uw bank of financiëele instelling. Op www.wikifin.be/beurstaks kunt u hierover meer informatie vinden.

Fictief rendement van 4% in Box 3.

Met de invoering van de laatste grote belastingherziening in 2001 is de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting op rente en dividenden afgeschaft en vervangen door de vermogensrendements-heffing, ofwel belasting op sparen en beleggen in Box 3, waaronder ook onroerend goed begrepen is. Het percentage bedraagt 30% over een verondersteld rendement van 4% over het vermogen boven de vrijstelling. Dit rendement van 4% werd sinds de invoering van de regeling in verreweg de meeste gevallen niet gehaald, vandaar dat er een proefprocedure werd opgestart om dit percentage aan te vechten. In procedure ECLINLRBNNE2017153, LEE 16/783 oordeelde de rechter dat onvoldoende bewezen is, dat gedurende een reeks van 10 jaar, belastingplichtige met een onderrendement te maken had. Inmiddels is met ingang van 2016 de belastingvrije som verhoogd naar € 25.000 per persoon en zijn 3 schalen ingebouwd, maar het veronderstelde rendement van 4% is gebleven.

Vermogen in Box 3 onderbrengen in BV.

Omdat verreweg de meeste beleggingsvormen in Box 3 onvoldoende rendement opleveren, dan wel verhoogde risico’s met zich meebrengen, wordt momenteel vaak geadviseerd om het privévermogen onder te brengen in een BV. In tegenstelling tot een fictief rendement van 4% op privé-vermogen, wordt in een BV alleen het werkelijke rendement belast, dus ook koerswinst welke privé onbelast is. U betaalt 20% vennootschapsbelasting over het jaarlijkse rendement en als u de overwinst wilt uitkeren, moet u rekening houden met 25% dividendbelasting. Houdt tot slot ook rekening met de oprichtingskosten van een BV, de jaarlijkse kosten voor de accountant en de kosten van de jaarlijkse publicatie van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.

Hoeveel mag u bijverdienen na uw pensioen?

in Nederland: Vanaf het moment dat u AOW geniet, mag u zoveel bijverdienen als u wilt. U moet hierover wél inkomstenbelasting en ZVW-bijdrage betalen. Mocht u gebruik maken van de AIO, dan worden de bijverdiensten wél gekort op de AIO-toeslag.

in België: Ook in België mag u bijverdienen zoveel u wilt. Ook hierover moet u personenbelasting betalen en als u de bijverdiensten niet in loondienst, maar als zelfstandige in bijberoep geniet, ook RIZIV-bijdrage.

Wat te doen als uw AOW onvoldoende is om van te leven.

In Nederland: Heeft u een onvolledige AOW, doordat u een tijd buiten Nederland gewoond heeft en in dat land geen of een lager pensioen dan de AOW heeft opgebouwd, of heeft u een partner, die geen inkomen geniet, dan kunt u een AIO-aanvulling aanvragen. De AIO vult uw maandinkomen aan tot het niveau van de bijstand: alleenstaanden € 1.104,14 en met partner € 1.508,06 inclusief vakantiegeld. Let op, als u gaat bijverdienen heeft dat uiteraard invloed op de AIO-aanvulling.

In België: Is uw inkomen ontoereikend, om min of meer dezelfde redenen als hiervoor vermeld, dan kunt u zich bij de VDAB melden. Let wel, u moet dan al een bepaalde tijd in België woonachtig zijn.

Nominale premie en wat kunt u terugvragen in Nederland.

Als u in België woont en in Nederland werkt, kunt u gebruik maken van uw recht op Belgische zorg. Daardoor is het meestal interessant om het hoogste eigen risico te nemen bij de goedkoopste zorgverzekeraar. Meestal is dat AnderZorg, tenzij uw werkgever een contract gesloten heeft met een Zorgverzekeraar en u daar korting kunt krijgen. Belgische ziekenfondsen zijn geen Nederlandse en het kan dus gebeuren, dat u in Nederland kosten kunt declareren, die in België niet vergoed worden. Neem dan in Nederland de beste zorgverzekeraar, meestal is dat ONVZ.

Let op: U kunt de kosten van uzelf voor de huisarts tot 3 jaar terug in Nederland declareren, zonder eigen risico.