Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag wijzigt in 2015

De lang aangekondigde wijzigingen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (kortweg SWT, het vroegere brugpensioen) zijn in werking getreden.

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die toegepast worden wanneer de werknemer ten vroegste op 1 januari 2015 ontslagen wordt.

1. SWT vanaf 62 jaar

De leeftijd voor het algemeen stelsel (= o.b.v. cao nr. 17) is verhoogd naar 62 jaar.

De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar voor mannen. Voor vrouwen wordt de leeftijdsvereiste geleidelijk aan opgetrokken.

2. SWT vanaf 60 jaar

SWT vanaf 60 jaar is nog mogelijk wanneer de sector hiertoe een cao afsluit. De sectorale cao moet worden gesloten en neergelegd vóór 1 juli 2015 en moet uiterlijk op 1 januari 2015 in werking treden.

Opmerking: Gezien een sectorale cao die het SWT invoert een maximale duurtijd van 3 jaar mag hebben, zal dit SWT vanaf 60 jaar uiterlijk tot en met 2017 toegepast kunnen worden.

Loopbaanvereiste:

1. indien de cao voor het eerst werd gesloten na 31 december 2011:

2. indien de cao een ononderbroken verlenging uitmaakt van een cao die voor het eerst gesloten werd vóór 1 januari 2012: 40 jaar voor mannen en een lagere loopbaan voor vrouwen

3. SWT vanaf 58 jaar

SWT vanaf 58 jaar is mogelijk op grond van:

• medische redenen

• zwaar beroep

• zwaar beroep / nachtarbeid / arbeidsongeschiktheid binnen PC 124 (bouwsector)

• lange loopbaan

Uitgezonderd voor het SWT op grond van medische redenen, zal de leeftijd worden opgetrokken tot 60 jaar. De datum en het verloop van deze toekomstige leeftijdsverhoging moet nog worden vastgelegd.

1. SWT vanaf 58 jaar - medische redenen

De loopbaanvereiste is 35 jaar en er moet een NAR-cao worden afgesloten.

2. SWT vanaf 58 jaar - zwaar beroep

De loopbaanvereiste is 35 jaar en er moet een sectorale of ondernemings-cao worden afgesloten.

3. SWT vanaf 58 jaar zwaar beroep / nachtarbeid / medische attest PC 124

De loopbaanvereiste is 33 jaar en er moet zowel een NAR-cao als een sectorale cao worden afgesloten.

Opmerking: Het ‘zwaar beroep’ wordt twee keer ingeroepen, eens met loopbaanvereiste van 35 jaar en nog eens met een loopbaanvereiste van 33 jaar. De inhoud van het begrip ‘zwaar beroep’ is in beide stelsels dezelfde. Het verschil is dat het stelsel met een loopbaanvereiste van 35 jaar ook via een ondernemings-cao kan worden ingevoerd.

4. SWT vanaf 56 jaar

Voor de ontslagen t.e.m. 31 december 2015 is het nog mogelijk om op 56 jaar met SWT te gaan met een loopbaanvoorwaarde van 40 jaar. Voorwaarde is dat de leeftijd van 56 jaar wordt bereikt in de loop van 2015.

5. Vastklikprincipe

Op basis van het vastklikprincipe is het SWT op lagere leeftijd dan hierboven vermeld ook nog mogelijk. Wanneer een werknemer op een bepaald ogenblik aan de vereiste leeftijd- en loopbaanvoorwaarden van de oude regeling (enkel SWT vanaf 58 / 60 jaar) voldeed, kan hij zijn recht op SWT laten ‘vastklikken’. De werknemer kan op basis van dit vastgeklikte recht nu nog altijd in het SWT stappen. Ook wanneer de basis-cao ondertussen verstreken is en hij niet voldoet aan de hogere leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die nu van toepassing zijn.

Bekijk uitgebreide schema's via deze link

Bron: www.admb.be